Výchovný poradca

 

Mgr. Eva Múková

Tel.: 032/649 32 31

e-mail: zshs@email.cz 

 

PRACOVNÝ ROZVRH :   utorok  07:30 – 14:30

                                          štvrtok  07:30 – 14:30

                                          pre rodičov - individuálne, po dohode


Výchovný poradca poskytuje najmä poradenský servis žiakom a zákonným zástupcom v oblastiach:
- týkajúcich sa voľby povolania žiakov,

- napomáhajúcich pri výbere a možností štúdia žiakov na jednotlivých stredných školách,
- rozvoja osobnosti žiaka,
- riešenia prípadných problémov výchovy a vzdelávania žiakov,
- metodicky usmerňuje konzultačnú činnosť triednych učiteľov,  

 

Náplňou práce výchovného poradcu sú nasledovné aktivity:
- spoluorganizuje stretnutia s pedagogickými pracovníkmi stredných škôl,
- organizuje pre žiakov besedy k voľbe povolania,
- podľa možností zabezpečuje účasť na „Dňoch otvorených dverí“ na stredných školách
- spolupodieľa sa na realizácii prevencie sociálno-patologických javov mládeže (užitočné informácie na www.prevenciasikanovania.sk)
- aktívne spolupracuje s vedením školy, triednymi učiteľmi a pedagogickými pracovníkmi školy,
- spolupracuje so školským špeciálnym pedagógom, strednými školami, SVŠ v Liptovskom Mikuláši, Centrom pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie, zákonnými zástupcami žiakov. 

 

Zoznam stredných škôl v Trenčíne a okolí

Gymnázia:
Gymnázium Ľudovíta Štúra Trenčín
Športové gymnázium Trenčín
Gymnázium piaristické Trenčín
Súkromné gymnázium Futurum Trenčín
Gymnázium Dubnica nad Váhom
Gymnázium M. R. Štefánika a bilingválne gymnázium Nové Mesto
Súkromné športové gymnázium Trenčianske Teplice

 

Stredné odborné školy:
Obchodná akadémia Trenčín
Stredná umelecká škola Trenčín
Stredná zdravotnícka škola Trenčín
SOŠ stavebná E.Belluša Trenčín
Dopravná akadémia Trenčín
SOŠ obchodu a služieb Trenčín, Jilemnického ul.
SOŠ Trenčín, Pod Sokolicami
SOŠ letecko – technická Trenčín
Súkromná SOŠ Trenčín, Štefánikova ul.
PaSA sv. Andreja-Svorada Trenčín
Spojená škola sv. Bosca Nová Dubnica
SPŠ Dubnica nad Váhom, Ul. Obrancov mieru
SOŠ Dubnica nad Váhom
Spojená katolícka škola - SOŠ sv. Rafaela Nemšová
SOŠ Pruské
SOŠ Lednické Rovne
SOŠ Nové Mesto nad Váhom, Bzinská cesta
SOŠ Nové Mesto nad Váhom, Piešťanská ul.
SOŠ Nové Mesto nad Váhom, Jánošikova ul.
SOŠ Stará Turá
SOŠ záhradnícka Piešťany
Hotelová akadémia Ľ.Wintera Piešťany


Užitočné internetové adresy týkajúcich možností štúdia na stredných školách:
- Školské výpočtové stredisko v Liptovskom Mikuláši
- Informačný portál o stredných školách
- Databáza stredných škôl
- Sprievodca svetom povolaní v SR
- Informačný systém typových pozícií
- Katalóg pracovných pozícii
- Portál Vaša Európa - portál EU
- Informácie o základných a stredných školách

Ako prebieha proces vypĺňania prihlášok a podávania zápisného lístka

Prihláška na SŠ
Prihlášku vypĺňa výchovný poradca, kontroluje a potvrdzuje ju zákonný zástupca. Triedny učiteľ napíše hodnotenie žiakov. Detský lekár potvrdzuje prihlášku. Správnosť prihlášky potvrdzuje riaditeľ školy.

Zápisný lístok
Každý žiak obdrží na ZŠ jeden zápisný lístok. Ten si rodič osobne na riaditeľstve ZŠ vyzdvihne po prijatí jeho dieťaťa na SŠ. V prípade rozhodnutia o zmene školy zákonný zástupca musí žiaka odhlásiť zo SŠ, kde bol zapísaný, zoberie zápisný lístok a prenesie ho na zmenenú školu a žiaka zapíše nanovo.

Vianočné prázdniny 2021
o 13 dní 3 hodiny
začínajú sa 17. decembra

Učitelské maily

horna súča zelená škola

zelená škola

Copyright © ZŠ s MŠ Michala Rešetku Horná Súča 2012-2021 | Všetky práva vyhradené.

Tvorba web stránok - Ján Ďuriga