Výchovný poradca

Mgr. Eva Múková

Tel.: 0944 038 850

e-mail: mukova.eva@gmail.com

PRACOVNÝ ROZVRH : pondelok - piatok     7:30 - 14:30 hod.


Výchovný poradca poskytuje najmä poradenský servis žiakom a zákonným zástupcom v oblastiach:

- týkajúcich sa voľby povolania žiakov,

- napomáhajúcich pri výbere a možností štúdia žiakov na jednotlivých stredných školách,

- rozvoja osobnosti žiaka,

- riešenia prípadných problémov výchovy a vzdelávania žiakov,

- metodicky usmerňuje konzultačnú činnosť triednych učiteľov,


Náplňou práce výchovného poradcu sú nasledovné aktivity:
- spoluorganizuje stretnutia s pedagogickými pracovníkmi stredných škôl,
- organizuje pre žiakov besedy k voľbe povolania,
- podľa možností zabezpečuje účasť na „Dňoch otvorených dverí“ na stredných školách
- spolupodieľa sa na realizácii prevencie sociálno-patologických javov mládeže (užitočné informácie na www.prevenciasikanovania.sk)
- aktívne spolupracuje s vedením školy, triednymi učiteľmi a pedagogickými pracovníkmi školy,
- spolupracuje so školským špeciálnym pedagógom, strednými školami, SVŠ v Liptovskom Mikuláši, Centrom pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie, zákonnými zástupcami žiakov.

Zoznam stredných škôl v Trenčíne a okolí

Gymnázia:
Gymnázium Ľudovíta Štúra Trenčín
Športové gymnázium Trenčín
Gymnázium piaristické Trenčín
Súkromné gymnázium Futurum Trenčín
Gymnázium Dubnica nad Váhom
Gymnázium M. R. Štefánika a bilingválne gymnázium Nové Mesto
Súkromné športové gymnázium Trenčianske Teplice

Stredné odborné školy:
Obchodná akadémia Trenčín
Škola umeleckého priemyslu Trenčín
Stredná zdravotnícka škola Trenčín
SOŠ stavebná E.Belluša Trenčín
Dopravná akadémia Trenčín
SOŠ obchodu a služieb Trenčín, Jilemnického ul.
SOŠ Trenčín, Pod Sokolicami
SOŠ letecko – technická Trenčín
Súkromná SOŠ Trenčín, Štefánikova ul.
PaSA sv. Andreja-Svorada Trenčín
Spojená škola sv. Bosca Nová Dubnica
SPŠ Dubnica nad Váhom, Ul. Obrancov mieru
SOŠ Dubnica nad Váhom
SOŠ Pruské
SOŠ Lednické Rovne
SOŠ Nové Mesto nad Váhom, Bzinská cesta
SOŠ Nové Mesto nad Váhom, Piešťanská ul.
SOŠ Stará Turá
SOŠ záhradnícka Piešťany
Hotelová akadémia Ľ.Wintera Piešťany


Užitočné internetové adresy týkajúcich možností štúdia na stredných školách:

- Školské výpočtové stredisko v Liptovskom Mikuláši

- Informačný systém typových pozícií

- Katalóg pracovných pozícii

- Kam na strednú

Ako prebieha proces vypĺňania prihlášok

Prihlášku na strednú školu podáva rodič výlučne cez EduPage, vypĺňa ju rodič sám. Prikladá prílohy - potvrdenie od lekára (ak si to odbor vyžaduje), diplomy získané počas 8., 9. ročníka. (Ak potrebuje pomoc, výchovný poradca mu po dohode pomôže v škole v rodičovskej aplikácii.) Následne poradca prihlášku skontroluje, správnosť overí administrátor - riaditeľ školy, potom je prihláška akceptovaná strednou školou. Po prijatí strednou školou sa ide žiak s rodičom zapísať na SŠ s tlačivom, ktoré pošle daná stredná škola rodičovi cez EduPage.

Učitelské maily

horna súča zelená škola

zelená škola

Copyright © ZŠ s MŠ Michala Rešetku Horná Súča 2012-2024 | Všetky práva vyhradené.

Tvorba web stránok - Ján Ďuriga