Projekt ESF

 

 

 

                                    Názov projektu:      Škola, miesto osobného rozvoja a porozumenia

                                             Prijímateľ:      Základná škola s MŠ Michala Rešetku

                                                                  Horná Súča č. 242, 913 33 Horná Súča

                            Kód projektu a názov:      312011T979

                                Operačný program:      Ľudské zdroje

                                            Kód výzvy:      OPLZ-PO1/2016/DOP/1.1.1-01

                                          Prioritná os:      1

                                      Špecifický cieľ:      1.1.1 Zvýšiť inkluzívnosť a rovnaký prístup ku   

                                                                  kvalitnému vzdelávaniu a zlepšiť výsledky a

                                                                  kompetencie detí a žiakov

                           Financovanie projektu:      Európsky sociálny fond, štátny rozpočet

                                                                                        a spoluúčasť prijímateľa

Dĺžka realizácie hlavných aktivít projektu:      36 mesiacov

                 Spustenie realizácie projektu:      10/2019

                                 Rozpočet projektu:      69 552,00 eur (celkové oprávnené výdavky)

                                                 Z toho:      66 074,40 eur Európsky sociálny fond a ŠR

 

 

Problematika a charakteristika projektu:

Projekt je zameraný na utváranie vhodných podmienok pre vzdelávanie s dôrazom na uplatňovanie rovnakého prístupu ku vzdelaniu a zlepšeniu školských výsledkov žiakov so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami.

 

Riešenie aktuálnych problémov vzdelávania formou integrácie a inklúzie nie je možné bez pedagogických a odborných zamestnancov, ktorí sú neoddeliteľnou, až nutnou súčasťou procesu na uspokojovanie individuálnych potrieb každého dieťaťa v rámci edukácie a výchovy. Cieľom tohto projektu je vytvorenie optimálnych podmienok pre každého žiaka základnej školy a nastavenie takých podmienok v procese vzdelávania, ktoré umožnia nasýtenie sociálnych, výchovných, emocionálnych, resp. individuálnych potrieb našich žiakov. Projektom chceme prispieť k rozširovaniu vplyvu inklúzie, dosahovaniu rovnakého prístupu ku kvalitnému vzdelávaniu pre všetkých, zlepšovaniu výsledkov a kompetencií našich žiakov a predovšetkým Vašich detí.

 

Náš odborný a pedagogický tím, najmä však asistenti učitelia financovaní z projektu sa budú venovať prekonávaniu individuálnych bariér žiakov so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami, ktorí tvoria cieľovú skupinu projektu, budú vytvárať pomyselný most medzi žiakom, s ktorým pracuje, so žiakmi v triede a medzi ním a učiteľom.

 

Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu a Európskeho fondu regionálneho rozvoja v rámci Operačného programu Ľudské zdroje.

 

Viac informácií o projektových podporách ESF nájdete na  www.esf.gov.sk alebo www.minedu.sk

 

Zmluva o NFP (centrálny register zmlúv)[IL1] 


 [IL1]Pozor, tu je link na zmluvu umiestnenú v Centrálnom registri zmlúv – zabezpečte jeho funkčnosť previazaním

Učitelské maily

horna súča zelená škola

zelená škola

Copyright © ZŠ s MŠ Michala Rešetku Horná Súča 2012-2024 | Všetky práva vyhradené.

Tvorba web stránok - Ján Ďuriga