Školská jedáleň

Neodmysliteľnou súčasťou základnej školy je stravovacie zariadenie. Tvorí ho školská kuchyňa, školská jedáleň a 2 výdajne stravy (materská škola a MŠ v osade Dúbrava).

ŠJ poskytuje stravovanie nielen žiakom, ale aj cudzím stravníkom (dôchodcom, bývalým školským pracovníkom).

ZAMESTNANCI:

Helena KRIŠKOVÁ               vedúca ŠJ

Mária ZVOLENSKÁ hlavná kuchárka

Mária BIRÁSOVÁ                  kuchárka

Mária HABÁNIKOVÁ             kuchárka

Eva ŠKUNDOVÁ                   kuchárka

Terézia ŠVAJDOVÁ               kuchárka

Jozefína GUGOVÁ                kuchárka (70%), upratovačka (35%)

 

Úhrada za stravovanie v Školskej jedálni pri ZŠ s MŠ Michala Rešetku Horná Súča

V zmysle zákona č. 245./2008 Z .z. o výchove a vzdelávaní ( školský zákon) o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, upravuje Školská jedáleň pri ZŠ s MŠ Michala Rešetku Horná Súča finančný  limit na nákup potravín a úhradu za stravovanie od 1.09.2019.

Finančná norma na potraviny /€/:                    Platnosť od 1. 09. 2019

 

Desiata

(€)

Obed

(€)

Olovrant

(€)

Režijné náklady

(€)

Úplná úhrada

(€)

Dotácia z MŠ SR

(€)

Poplatok od 01.09.2019

(€)

MŠ deti do 5 r. poldenná strava

0,36

0,85

-

-

1,21

0

1,21

MŠ deti do 5 r. celodenná strava

0,36

0,85

0,24

-

1,45

0

1,45

MŠ deti predškoláci poldenná strava

0,36

0,85

-

-

1,21

1,20

0,01

MŠ deti predškoláci celodenná strava

0,36

0,85

0,24

-

1,45

1,20

0,25

ZŠ (6.-11.r.)

-

1,15

-

-

1,15

1,20

0

ZŠ (11.-15.r.)

-

1,23

-

-

1,23

1,20

0,03


Pre dospelých stravníkov sa finančná norma na nákup potravín riadi podľa najvyššej vekovej skupiny stravníkov.

Výška všetkých režijných a mzdových nákladov na výrobu jedného hlavného jedla je 1,62 €.

Pri súčasne používanej finančnej norme na nákup potravín pre dospelého stravníka 1,33 € za obed je hodnota obeda 2,95 €.

1. Zamestnanci školy a školských zariadení:

zamestnávateľ podľa § 152 ZP a kolektívnej zmluvy prispieva

na stravovanie vo výške 55% hodnoty jedla, t. j. ........................ 1,62 €

zo sociálneho fondu ...................................................................  0,33 €

zamestnanec hradí ..................................................................  1,00 €

2. Dôchodcovia – bývalí zamestnanci organizácie

podľa kolektívnej zmluvy uhrádzajú hodnotu finančnej normy

na potraviny   ..............................................................................      1,33 €

režijné náklady..........................................................................       1,62 €

Dôchodcovia a bývalí zamestnanci organizácie hradia  ...........     2,95 €

 

UPOZORNENIE

Vedúca ŠJ pri ZŠ s MŠ Michala Rešetku upozorňuje všetkých stravníkov, ktorí sa stravujú v ŠJ, že obedy sa vydávajú v čase od 11,30 -13,45 hodiny.

Obedy do obedárov sa vydávajú iba v ŠJ pri ZŠ (nie v MŠ) z hygienických dôvodov, nakoľko tam nie je vyhradený priestor na obedáre  v čase

od 11,30 – 12.00 hodiny z dôvodu ochorenia stravníka iba 1. deň v čase choroby.

Ďalšie dni sa treba zo stravy odhlásiť u vedúcej ŠJ.

Z hygienických a bezpečnostných predpisov nemôže byť obed vydaný do pohárov, či iných nádob, ktoré nie sú na to určené iba do obedára!

Cudzí stravníci musia mať na odber stravy vždy 2 obedáre na výmenu, ktoré si budú môcť odobrať v čase od 11,30 – do 12,00 hodiny.

 

Odhlásiť, alebo prihlásiť na stravu je potrebné  v čase od 6,30 - do 10,00 hod. v predchádzajúci  pracovný deň v ŠJ na tel. č. 032/6493287. Zákonný zástupca dieťaťa/žiaka zo stravovania svoje dieťa odhlasuje pri chorobe, odchode zo školy a pod. Po chorobe ho treba znova prihlásiť 1 deň vopred najneskôr do 10. hodiny ráno!

 

Z dôvodu dodržiavania všeobecne záväzných právnych predpisov pre školské stravovanie (napr. Zásady správnej výrobnej praxe- HACCP a pod.) nie je možné odhlásiť stravu ráno v daný stravovací deň.

Ak sa dieťa nezúčastní vyučovania nemá nárok  na stravu zo štátnej dotácie. Ak nie je včas odhlásené  musí uhradiť plnú výšku príspevku na stravovanie.

Za neodobratú a včas neodhlásenú stravu sa finančná ani vecná náhrada neposkytuje.

Stravné treba uhradiť 1 mesiac vopred do 20. dňa v mesiaci musia byť finančné  prostriedky na účte školskej jedálne na nákup potravín.

 

Ďakujem za porozumenie! H. Krišková, vedúca ŠJ

Jesenné prázdniny 2021
o 40 dní 20 hodín
začínajú sa 27. októbra

Učitelské maily

horna súča zelená škola

zelená škola

Copyright © ZŠ s MŠ Michala Rešetku Horná Súča 2012-2021 | Všetky práva vyhradené.

Tvorba web stránok - Ján Ďuriga