Školská jedáleň

Neodmysliteľnou súčasťou základnej školy je stravovacie zariadenie. Tvorí ho školská kuchyňa, školská jedáleň a výdajňa stravy (MŠ stará budova).

Úprava možností prihlasovania a odhlasovania stravovania

S platnosťou od 1.5.2022 upravujeme možnosti prihlasovania a odhlasovania stravovania žiakov a zamestnancov našej školy nasledovne:

- obedy je možné odhlásiť prostredníctvom rodičovského alebo zamestnaneckého účtu na stránkach EDUPAGE v sekcii Jedálny lístok, mimoriadne na tel.č. 032/6493287 alebo 0911913247.

- odhlásiť dieťa zo stravovania je možné najneskôr do 10:00 hod. v predchádzajúci pracovný deň. Vo výnimočnej situácii (nečakané ochorenie dieťaťa), ak dieťa ochorie cez víkend alebo v noci, bude možné dieťa odhlásiť v daný deň najneskôr do 7:00 hod. telefonicky na tel.č. 032/6493287.

- odhlasovanie ráno z iných dôvodov nie je možné!

- ďalšie dni je potrebné dieťa odhlásiť a potom znovu prihlásiť na stravu najneskôr 1 deň vopred prostredníctvom EDUPAGE.

- odhlásiť dieťa osobne nie je možné kvôli pandemickým opatreniam.

- v prípade neodhlásenia dieťaťa zo stravy je rodič povinný stravu uhradiť v plnej výške.

- možnosť odobratia neodhláseného obeda do obedára či jednorázových nádob nie je možné!

- rodič ani cudzia osoba nevstupuje do jedálne!

- za neodhlásenú stravu včas sa finančná ani vecná náhrada neposkytuje.

- stravovanie je zabezpečené v obmedzenom režime pre deti MŠ, žiakov ZŠ a zamestnancov školy bez stravovania cudzích stravníkov.


ZAMESTNANCI:

Helena KRIŠKOVÁ             vedúca ŠJ

Mária POLÁČKOVÁ                    hlavná kuchárka

Mária HABÁNIKOVÁ                  kuchárka

Ľudmila MRÁZIKOVÁ                 kuchárka

Eva ŠKUNDOVÁ                         kuchárka

Terézia ŠVAJDOVÁ                   kuchárka

Jozefína GUGOVÁ                     prevádzková pracovníčka (70%), upratovačka (35%)

Iveta GAŽIOVÁ technicko-hospodárska pracovníčka (50%), prevádzková pracovníčka (50%)

Zuzana RANKOVÁ                      prevádzková pracovníčka


Úhrada za stravovanie v Školskej jedálni pri ZŠ s MŠ Michala Rešetku Horná Súča

V zmysle zákona č. 245/2008 Z .z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, upravuje Školská jedáleň pri ZŠ s MŠ Michala Rešetku Horná Súča finančný  limit na nákup potravín a úhradu za stravovanie od 01.01.2023.

Finančná norma na potraviny /€/:                    Platnosť od 01. 01. 2023

MŠ deti do 5 r. poldenná strava:

- desiata: 0,50 €

- obed: 1,20 €

- olovrant: -

- úplná úhrada: 1,70 €

- dotácia z MŠ SR: 0

- poplatok od 01.01.2023: 1,70 €

MŠ deti do 5 r. celodenná strava:

- desiata: 0,50 €

- obed: 1,20 €

- olovrant: 0,40 €

- úplná úhrada: 2,10 €

- dotácia z MŠ SR: 0

- poplatok od 01.01.2023: 2,10 €


ZŠ (6 – 11 r.)

- obed: 1,70 €

- úplná úhrada: 1,70 €

- dotácia z MŠ SR: 0

- poplatok od 01.01.2023: 1,70 €

ZŠ (11 – 15 r.)

- obed: 1,90 €

- úplná úhrada: 1,90 €

- dotácia z MŠ SR: 0

- poplatok od 01.01.2023: 1,90 €


Pre dospelých stravníkov sa finančná norma na nákup potravín riadi podľa najvyššej vekovej skupiny stravníkov.

Výška režijných a mzdových nákladov na výrobu jedného hlavného jedla je 2,92 €.

Pri súčasnej používanej finančnej norme a na nákup potravín pre dospelého stravníka 2,40 €

za obed je v hodnota obeda 5,32 €.

1. Zamestnanci školy a školských zariadení:

zamestnávateľ podľa § 152 ZP a kolektívnej zmluvy prispieva

na stravovanie vo výške 55% hodnoty jedla, t. j. ....................... 2,92 €

zo sociálneho fondu ..........................................................................  0,60 €

zamestnanec hradí .........................................  1,80 €


Prihlasovanie a odhlasovanie zo stravovania

1. Je nutné odhlásiť stravníka zo stravy, ak už nechce chodiť na obedy, buď osobne, alebo telefonicky. Neberie sa do úvahy to, že prestane platiť stravu.

2. Spôsob úhrady príspevku  na stravovanie:

Príspevok na stravovanie zákonný zástupca dieťaťa/žiaka uhrádza vopred na meno žiaka a nie na meno rodiča, najneskôr do 20.dňa v mesiaci, s uvedením : meno stravníka, priezvisko, trieda a variabilný symbol ( VS = mesiac a  rok ) a to zvolenou formou:

* trvalý príkaz                 * internetbanking                      * vklad na účet

Strava sa uhrádza vždy do 20. dňa mesiac vopred na číslo účtu:

SK31 5600 0000 0006 5757 3006.

Pri platbe bezhotovostným spôsobom zákonný zástupca dieťaťa uvádza číslo účtu v tvare IBAN,

z ktorého sa bude realizovať príspevok na stravovanie a na ktorý bude vrátený preplatok príspevku na stravovanie zákonnému zástupcovi dieťaťa po ukončení školského roka.

3. Príspevky na stravovanie v ŠJ (v súlade s VZN obce/mesta) :

Ceny stravného – finančná norma je:

I. stupeň    1,70 €

II. stupeň   1,90 €

MŠ:          2,10 €

Zamestnanci: 1,80 €

Sumár:

MŠ        - 42 €/1mesiac

I. stupeň  – 34 €/1 mesiac

II. stupeň – 38 €/1 mesiac

Zamestnanci: 36€/1 mesiac

!!!!POZOR – Ceny majú informatívny charakter!!!

Dôrazne Vás žiadame o dodržiavanie splatnosti za stravu. Stravné na nasledujúci mesiac je potrebné uhradiť vždy mesiac vopred do 20. dňa v mesiaci. V prípade nedodržania termínu splatnosti nebudú stravníkom vydané obedy.

Výdaj obedov pre stravníkov:

Obedy sa vydávajú do 13,45 hod.


Ďakujem za porozumenie! H. Krišková, vedúca ŠJ

Letné prázdniny 2023
o 29 dní 6 hodín
začínajú sa 30. júna

Učitelské maily

horna súča zelená škola

zelená škola

Copyright © ZŠ s MŠ Michala Rešetku Horná Súča 2012-2023 | Všetky práva vyhradené.

Tvorba web stránok - Ján Ďuriga