Úspešné projekty

PROJEKTY ZÁKLADNEJ ŠKOLY

ZAUJÍMAJ SA O SVOJE PENIAZE 2014

Základná škola s materskou školou Michala Rešetku Horná Súča v rámci rozvoja finančnej gramotnosti žiakov základných škôl bude realizovať v spolupráci s organizáciou Nadácia pre deti Slovenska projekt „Zaujímaj sa o svoje peniaze !“

 Projekt bol schválený 10.januára.2014 a bude realizovaný v mesiaci máj 2014. Nadácia poskytla základnej škole finančný príspevok vo výške 602,00 €. Rodičovské združenie pri ZŠ s MŠ Michala Rešetku sa spolupodieľa  sumou 100,00 €.

Cieľ projektu:

1. Rozširovať vedomosti žiakov získané na hodinách občianskej náuky z ekonomických oblastí života.

2. Vysvetliť členenie bankovej sústavy, fungovanie komerčných bánk a komunikáciu s bankami.

3. Primerane veku objasniť základné bankové produkty.

4. Priblížiť systém poisťovníctva, produkty poisťovní.

5. Formovať ekonomické myslenie žiakov diskusiami, hrami, simulovaním reálneho sveta peňazí.

Cieľová skupina:

  Projekt je cielený na žiakov 8. a 9. ročníka, ktorí sa v predmete občianska náuka stretli so základnými ekonomickými pojmami. Majú už prvé vlastné skúsenosti so založenými účtami, sporeniami a poistkami.

Počet zapojených účastníkov:

   80 žiakov

Časová dotácia:

   32 hodín

Očakávania:

  Žiaci by mali prostredníctvom zážitkových metód a praktických cvičení získať základný prehľad o finančných produktoch bánk a poisťovní, čo povedie v ich lepšom orientovaní sa vo svete financií.

Lektorka:

   Ing. Katarína Vavríková


ŠPORTOM K ZDRAVIU, TOLERANCII A FAIR PLAY   2010

Dotácia: 8.000,- €     ( 241.000,- Sk)

Projekt vypracovaný k 50. výročiu otvorenia novej budovy školy.

Zakúpené športové oblečenie pre žiakov, stolnotenisové stoly, siete na volejbal a tenis,

stolnotenisové rakety, športové poháre, medaily, lopty na futbal, volejbal a basketbal, stopky.

 

TVORIVÁ ŠKOLA – BRÁNA DO ŽIVOTA NAŠICH DETÍ   2009 (Projekt z ESF) 

Dotácia:  109.300,- €     (3.292.770,- Sk)

Projekt zameraný na modernizáciu výchovno-vzdelávacieho procesu a vzdelávanie učiteľov.

Zakúpené interaktívne tabule, projektory, notebooky, výukové programy, najmodernejšie 

učebné pomôcky pre predmety slovenský jazyk, prírodoveda, fyzika, geografia, biológia,

anglický jazyk, matematika, technika.

 

OTVORENÁ ŠKOLA – INFORMATIKA   2008

Dotácia:  264.000,- Sk

Modernizáciu vzdelávania.

Zakúpenie notebookov, projektorov a prenosných projekčných plátien.

ELEKTRONIZÁCIA A REVITALIZÁCIA ŠKOLSKÉHO STRAVOVANIA   2008

 Dotácia: 300.000,- Sk

Zlepšenie pracovných podmienok v školskej jedálni, modernizáciu strojového zariadenie

a estetickej úrovne školskej jedálne.

Zakúpenie stolov a stoličiek, počítačovej zostavy, mrazničky, škrabky, kuchynského

antikorového riadu, prenosných nádob.

 

OTVORENÁ ŠKOLA – ŠPORT   2007

Dotácia: 80.000,- Sk

Zlepšenie športového vybavenia.

Zakúpená florbalová výstroj, stolnotenisové stoly, siete na bránky, basketbalové

a volejbalové lopty, gymnastický koberec.

 

JAZYKOVÉ LABORATÓRIUM   2007

Dotácia: 350.000,-  Sk

Mobilná jazyková učebňa.

Zakúpené žiacke prenosné počítače, počítačová zostava pre učiteľa, projektor, plátno,

výukové programy. 

 

OTVORENÁ ŠKOLA – INFORMATIKA   2005

Dotácia: 125.000,- Sk

Modernizácia vybavenia učební IKT

Zakúpenie digitálnej kamery, počítačových zostáv.

 

INFOVEK   2004

 Dotácia: 100.000,- Sk

Zlepšenie vybavenia učební IKT.

Zakúpený fotoaparát, projektor, notebook, PC zostava. 

 

OTVORENÁ ŠKOLA – ŠPORT   2004

Dotácia: 50.000,- Sk

Zlepšenie športového vybavenia.

Zakúpené fitlopty, žinenky, gymnastický koberec, lavičky, lopty na futbal a volejbal, 

stolnotenisové a bedmintonové rakety, bedmintonová sieť.

INFOVEK   2002

 Vybudovanie prvej učebne IKT.

 

PROJEKTY OBCE


PRÍSTAVBA ZÁKLADNEJ ŠKOLY A REKONŠTRUKCIA MŠ  2011

Celkové náklady :  999.982,- €    (30.125.457,- Sk)

Projekt financovaný z fondov Európskej únie.

Materská škola - výmena okien, dvier, zateplenie obvodového plášťa, nábytok

                                (stoly, stoličky, 3 skrinky)

Základná škola - výstavba telocvične s hľadiskom, základné vybavenie telocvične, 2 šatne,

                                sprchy, 2 sklady, 2 kabinety, kotolňa, 2 triedy, učebňa cudzích jazykov,

                                zariadenie do tried a učebne, 5 notebookov a interaktívna tabuľa pre

                                jazykovú učebňu.

MULTIFUNKČNÉ IHRISKO S UMELÝM POVRCHOM   2010

 Celkové náklady: 122.855,- €   (3.701.000,- Sk).

REKONŠTRUKCIA ZÁKLADNEJ ŠKOLY  2010

Celkové náklady: 762.835,- €   (22.981.167,- Sk)

Projekt financovaný z fondov Európskej únie.

Výmena okien, dvier, zateplenie obvodového plášťa, plynofikácia, rekonštrukcia strechy

prístavby, nábytok (školské lavice, stoličky, katedry, nábytok ŠKD), vybavenie 2

počítačových učební novou technikou.

REKONŠTRUKCIA STRECHY ŠKOLY   2005

Dotácia: 1.600.000,- Sk

Riešenie havarijného stavu strechy.

Vianočné prázdniny 2021
o 13 dní 2 hodiny
začínajú sa 17. decembra

Učitelské maily

horna súča zelená škola

zelená škola

Copyright © ZŠ s MŠ Michala Rešetku Horná Súča 2012-2021 | Všetky práva vyhradené.

Tvorba web stránok - Ján Ďuriga