Špeciálny pedagóg


Mgr. Eva Veber

Tel.: 032/649 32 31

e-mail: zshs@email.cz


PRACOVNÝ ROZVRH : streda, štvrtok

NÁPLŇ PRÁCE :

Náplňou činnosti špeciálneho pedagóga je zabezpečovať žiakom so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami (t.j. žiak so zdravotným znevýhodnením, kde sú napríklad zaradení žiaci so špecifickými vývinovými poruchami učenia ako sú dyslexia, dysgrafia, dysortografia, dyskalkúlia a iné, žiak so sociálne znevýhodneného prostredia, žiak s nadaním) vhodnú, postihnutie či poruchu zohľadňujúcu školskú edukáciu s prihliadnutím na ich objektívne možnosti a záujmy.

Okrem poskytovania špeciálno-pedagogického servisu rodičom (zákonným zástupcom) a pedagogickým zamestnancom školy venuje pozornosť žiakom v oblasti ich osobnostného a edukačného rozvoja – monitoruje slabšie prospievajúcich žiakov, hľadá možnosti ako dosiahnuť ich efektívnejšiu školskú úspešnosť, uskutočňuje depistáš s následnou intervenciou a pomocou pri prípadnom manifestovaní symptómov vývinových porúch učenia, ktoré spomínanú školskú úspešnosť u týchto detí negatívne ovplyvňujú.

So súhlasom rodičov (zákonných zástupcov) zabezpečuje školský špeciálny pedagóg nasledovné aktivity :

-    spoluvytvára individuálne výchovno-vzdelávacie programy a učebné témy zohľadňujúce špecifické danosti, schopnosti a možnosti žiakov so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami

-     spolupodieľa sa na realizácii vyučovania flexibilným prístupom a individuálnymi vyučovacími metódami adekvátnymi žiakovým špeciálnym výchovno-vzdelávacím potrebám

-     hodiny individuálnej spolupráce so žiakom využíva na špeciálno-pedagogickú a terapeutickú pomoc, kompenzáciu, reedukáciu, prípadne viacnásobné precvičovanie, osvojovanie nových vedomostí, spôsobilostí a zručností myslenia žiakov

-     pravidelne monitoruje a venuje svoju pozornosť prípadným edukačným problémom žiakov so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami

-     zabezpečuje informovanosť rodičov žiakov so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami o možnostiach ich vzdelávania v bežnej triede základnej školy, konzultuje s nimi ich učebné výsledky a školskú úspešnosť

-     aktívne spolupracuje s odbornými a zákonom stanovenými inštitúciami ako sú Centrum pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie Trenčín, Centrum špeciálno-pedagogického poradenstva pri ŠZŠI Trenčín,  Súkromné centrum špeciálno-pedagogického poradenstva Nová Dubnica a ďalšie odborné zariadenia.

Učitelské maily

horna súča zelená škola

zelená škola

Copyright © ZŠ s MŠ Michala Rešetku Horná Súča 2012-2024 | Všetky práva vyhradené.

Tvorba web stránok - Ján Ďuriga