Hravý dejepis u šiestakov

vložené 14. 11. 2023 o 19:53

V učebných osnovách v 6. ročníku sa v úvode žiaci oboznamujú s najdlhším trvajúcim obdobím v našich dejinách – s pravekom.

Po preštudovaní základného poznania z tohto obdobia sme sa so žiakmi pustili do výroby pravekých obydlí. Žiaci sa rozdelili do skupín a za pomoci prírodného materiálu vytvorili príbytky pravekých ľudí.

Následne si svoje projekty odprezentovali a boli ohodnotení známkou.

Výtvarno-dejepisné diela môžu ostatní žiaci školy obdivovať na dolnej chode.

Projektové vyučovanie sa žiakom veľmi páčilo a veríme, že i prostredníctvom takýchto hravých foriem vzbudíme v nich väčší záujem nielen o dejepis ako vyučovací predmet, ale i o naše dejiny a minulosť.

Letné prázdniny 2024
o 8 dní 21 hodín
začínajú sa 28. júna

Učitelské maily

horna súča zelená škola

zelená škola

Copyright © ZŠ s MŠ Michala Rešetku Horná Súča 2012-2024 | Všetky práva vyhradené.

Tvorba web stránok - Ján Ďuriga