Oznam vedúcej školskej jedálne

vložené 05. 09. 2023 o 15:48

Školská jedáleň oznamuje:

(aktuálne informácie k septembru 2023)

Spôsob úhrady príspevku na stravovanie:

Príspevok na stravovanie zákonný zástupca dieťaťa/žiaka uhrádza vopred, najneskôr do 20. dňa v mesiaci, formou:

* internetbanking                       * vklad na účet

Strava sa uhrádza vždy do 20. dňa  mesiac vopred na č. ú. SK31 5600 0000 0006  5757 3006.

Pri platbe stravného cez IB treba uviesť meno a priezvisko stravníka + triedu !!!

Číslo účtu v tvare IBAN, z ktorého sa bude realizovať príspevok na stravovanie a na ktorý bude vrátený preplatok príspevku na stravovanie zákonnému zástupcovi dieťaťa po ukončení školského roka uvedie zákonný zástupca dieťaťa: Prosím každú zmenu účtu nahlásiť do ŠJ.

Príspevky na stravovanie v ŠJ pri ZŠ:

Stravník - žiak v ZŠ I. stupeň - obed:

Stravník s dotáciou 0 € (bez dotácie  1,70 €)

Stravník dopláca za 1 deň 0 € za obed, dotácia 1,70 € je vyššia ako poplatok za stravné.

Stravník platí plnú úhradu za obed 1,70 €, ak nie je včas odhlásený z obeda, 1. deň v čase choroby alebo sa nezúčastní na vyučovaní.

Stravník - žiak v ZŠ II. stupeň - obed:

Stravník s dotáciou  0 € (bez dotácie 1,90 €)

Stravník dopláca za 1 deň 0 € za obed, dotácia 1,90 € je vyššia ako poplatok za stravné.

Stravník platí plnú úhradu za obed 1,90 €, ak nie je včas odhlásený z obeda, 1. deň v čase choroby alebo sa nezúčastní na vyučovaní.

Podmienka stravovania: Stravovanie musí byť pravidelné, a keď to stravník nebude rešpektovať, môže byť vylúčený zo školského stravovania.

Prihlásiť sa na stravovanie alebo odhlásiť sa zo stravovania je potrebné najneskôr do 10.00 hod. v predchádzajúci pracovný deň. Z dôvodu dodržiavania všeobecne záväzných právnych predpisov pre školské stravovanie (napr. Zásady správnej výrobnej praxe - HACCP a pod.) nie je možné odhlásiť stravu ráno v daný stravovací deň.

V prípade, ak dieťa ochorie v noci alebo cez víkend, treba ráno volať do ŠJ

od 6.00 do 7.00hod. na tel.č.032/6493287, kde budú rodičovi podané ďalšie informácie.

Iba v prvý deň choroby dieťaťa je možné neodhlásenú stravu odobrať do obedára v ŠJ iba vo vyhradenom čase od 12.00 - 12.30 hod., ale stravník uhrádza plnú výšku príspevku na stravovanie, ktorý je uvedený pri jednotlivých kategóriách stravníkov vyššie v zátvorke. Preto žiadame rodičov, aby zodpovedne pristupovali k odhlasovaniu a prihlasovaniu svojich detí na stravu, nakoľko včas neodhlásený obed bude hradený v plnej výške rodičom.

Ak žiak nie je prítomný v škole  ani jednu vyučovaciu hodinu a nestihne sa odhlásiť zo stravy, rodič je povinný oznámiť túto skutočnosť v školskej jedálni a za obed musí uhradiť plnú sumu stravného v prípade, že si obed odoberie i neodoberie!

Obed nie je možné brať viacero dní po sebe !!!

Dané obedy je možné vydať len v odôvodnených prípadoch vo vyhradenom čase!!!

Personál musí vydávať stravu žiakom v jedálni - nie sme reštauračné zariadenie a nemáme personál na obsluhu obedárov v čase po 12:30 hod.

Ďakujem za porozumenie!  H. Krišková vedúca ŠJ

Vianočné prázdniny 2023
o 23 dní 23 hodín
začínajú sa 22. decembra

Učitelské maily

horna súča zelená škola

zelená škola

Copyright © ZŠ s MŠ Michala Rešetku Horná Súča 2012-2023 | Všetky práva vyhradené.

Tvorba web stránok - Ján Ďuriga