Hravý dejepis u šiestakov

vložené 02. 11. 2022 o 16:32

V úvodných hodinách dejepisu v 6. ročníku sú vyučovacie hodiny zamerané na najdlhšie obdobie v dejinách ľudstva – pravek.

Po prebratí základných tém sme sa spolu so žiakmi pustili do hravej formy učenia - výroby pravekých obydlí. Žiaci sa rozdelili do skupín, priniesli si materiál na tvorbu (kamienky, rastlinky, mach, konáriky, podstavec, taviacu pištoľ). Spoločne sa potom pustili do práce.

Následne si projekty odprezentovali i s pomocou doterajších nadobudnutých vedomostí a boli ohodnotení známkou.

Žiacke výtvory sú vystavené na dolnej chodbe i pre ostatné ročníky.

Veríme, že i prostredníctvom projektového vyučovania vzbudíme u žiakov väčší záujem o našu históriu.

Vianočné prázdniny 2022
o 18 dní 4 hodiny
začínajú sa 22. decembra

Učitelské maily

horna súča zelená škola

zelená škola

Copyright © ZŠ s MŠ Michala Rešetku Horná Súča 2012-2022 | Všetky práva vyhradené.

Tvorba web stránok - Ján Ďuriga