Oznam pre rodičov - informácie o Covid-19

vložené 12. 09. 2022 o 12:11

Vážení rodičia,

prosím Vás o dôsledné preštudovanie a dodržiavanie pokynov týkajúcich sa správneho postupu pri ochorení Covid-19 ako aj následného správania Vašich detí po návrate do školy (nosenie rúška nasledujúcich 5 dní).

Zároveň Vás žiadame o bezodkladné informovanie triedneho učiteľa o pozitivite Vášho dieťaťa, aby sme pri prekročení 10% pozitivity mohli informovať RÚVZ v Trenčíne.

Ďakujem Vám za Váš zodpovedný prístup, ktorým pomáhate chrániť nielen zamestnancov a naše deti, ale v konečnom dôsledku aj nás všetkých.

Vojtech Laurinec, riaditeľ školy

 

Bezpríznakovosť

Písomné vyhlásenie o bezpríznakovosti rodič predkladá pri nástupe do školy a po každom prerušení dochádzky do školy a školského zariadenia v trvaní 5 a viac po sebe nasledujúcich vyučovacích dní (víkendy a sviatky sa nepočítajú).

Ospravedlnenie neprítomnosti

Podľa rozhodnutia ministra školstva rodič môže svojím rozhodnutím ospravedlniť žiaka na 5 po sebe idúcich vyučovacích dní aj z dôvodu ochorenia.  Pri absencii žiaka viac ako 5 po sebe idúcich vyučovacích dní z dôvodu ochorenia musí žiak predložiť „Potvrdenie od lekára“ od všeobecného lekára pre deti a dorast, ktorý má vedomosť o prebiehajúcom ochorení (bez obmedzenia počtu ospravedlnení počas školského roka).

Domáce samotestovanie

Dobrovoľné samotestovanie je možné využiť v školách s výskytom 10 % žiakov pozitívnych na ochorenie  COVID-19 z celkového počtu žiakov školy. Rodičia nie sú povinní vykazovať vykonanie antigénového samotestu.

Testovanie sa realizuje preventívne, resp. podľa potreby, v prípade opätovného výskytu ochorenia  COVID-19. V prípade, že žiak mal pozitívny výsledok antigénového samotestu, rodič žiaka bezodkladne oznámi túto skutočnosť všeobecnému lekárovi, škole (triednemu učiteľovi alebo riaditeľovi školy na tel. č. 0905 978 706) a žiak ostáva doma.

Izolácia a karanténa

Izolácia je obmedzenie pohybu osoby, ktorá bola pozitívne testovaná na COVID-19. Izolácia trvá po dobu 5 dní, pokiaľ sa počas posledných 24 hodín izolácie nevyskytnú klinické príznaky od dátumu testovania s pozitívnym výsledkom alebo od objavenia prvých klinických príznakov ochorenia. Koniec izolácie určuje lekár len v prípade výskytu klinických príznakov. Všeobecný lekár nevydáva potvrdenie o ukončení izolácie.

Po ukončení 5-dňovej izolácie je osoba povinná mať ďalších 5 dní prekryté horné dýchacie cesty respirátorom FFP2. Žiaci po skončení izolácie v škole a v školskom zariadení môžu použitie respirátora nahradiť rúškom.

Karanténa

Karanténa je pre osobu, ktorá prišla do úzkeho kontaktu s osobou pozitívnou na COVID-19. Úzky kontakt zostáva  v karanténe iba vtedy, ak jeho všeobecný lekár posúdi karanténu ako potrebnú.

Viac informácií na: https://www.minedu.sk/zelena-otvorenym-skolam/

Jesenné prázdniny 2023
o 30 dní 3 hodiny
začínajú sa 27. októbra

Učitelské maily

horna súča zelená škola

zelená škola

Copyright © ZŠ s MŠ Michala Rešetku Horná Súča 2012-2023 | Všetky práva vyhradené.

Tvorba web stránok - Ján Ďuriga