Zápis do materskej školy na šk. rok 2022/23

vložené 09. 05. 2022 o 20:57

INFORMÁCIE K ZÁPISU DETÍ DO MATERSKEJ ŠKOLY NA ŠK. ROK 2022/2023

1. Zápis detí sa uskutoční v termíne od 9.05. do 20.05.2022

2. K zápisu je potrebné vypísať tlačivo „Žiadosť O prijatie dieťaťa na predprimárne vzdelávanie“.

3. Pozorne prečítať a podpísať tlačivo Vyhlásenie zákonného zástupcu

4. Zákonný zástupca dieťaťa spolu so žiadosťou do materskej školy predkladá aj  potvrdenie o zdravotnej spôsobilosti dieťaťa od všeobecného lekára pre deti a dorast, ktorého súčasťou je aj údaj o povinnom očkovaní dieťaťa (ďalej len „potvrdenie o zdravotnej spôsobilosti“).

5. Potvrdenie o zdravotnej spôsobilosti nie je potvrdením o aktuálnom zdravotnom stave dieťaťa, ale je potvrdením o jeho zdravotnej spôsobilosti absolvovať predprimárne vzdelávanie v materskej škole.

Ak sa do materskej školy prijíma dieťa, ktoré má zariadením výchovného poradenstva a prevencie zaradeného v sieti škôl a školských zariadení SR identifikované špeciálne výchovno-vzdelávacie potreby (ďalej len „ŠVVP“), zákonný zástupca k žiadosti predloží:

 • potvrdenie o zdravotnej spôsobilosti dieťaťa od všeobecného lekára pre deti a dorast,
 • vyjadrenie príslušného zariadenia výchovného poradenstva a prevencie a
 • odporúčanie všeobecného lekára pre deti a dorast.Z vyjadrenia príslušného zariadenia výchovného poradenstva a prevencie ako aj z odporúčania všeobecného lekára pre deti a dorast má byť jednoznačné, či odporúčajú prijatie tohto dieťaťa so ŠVVP do bežnej materskej školy.

6. Tlačivo „ŽIADOSŤ O PRIJATIE DIEŤAŤA NA PREDPRIMÁRNE VZDELÁVANIE je k dispozícii na

https://materska-skola-horna-suca.webnode.sk/https://www.zssmshornasuca.sk/prípadne si ho môžete vyzdvihnúť i osobne v  MŠ.

7. Upozorňujeme zákonných zástupcov, že každé dieťa, ktoré dovŕši do 31.8.2022 päť rokov, musí plniť povinné predprimárne vzdelávanie.

Podmienky prijatia dieťaťa na predprimárne vzdelávanie

Do MŠ sa spravidla prijímajú deti od 3 do 6 rokov. Deti pred dovŕšením troch  rokov veku môžu byť prijaté do materskej školy po dohode s riaditeľom materskej školy Mgr. Vojtechom Laurincom, a to iba v prípade, ak to dovoľuje kapacita materskej školy a ak deti dosahujú požadovanú úroveň v oblasti hygienických návykov a sebaobsluhy.

Poradie podania žiadosti nerozhoduje o prijatí dieťaťa do MŠ.

Ostatné podmienky prijatia:

 • dieťa v kalendárnom roku dovŕši tri roky  (postupnosť od najstaršieho po najmladšie dieťa);
 • uprednostňujeme deti, ktoré majú trvalý pobyt v Hornej Súči
 • ostatné deti podľa voľných kapacít materskej školy

Rozhodnutie o prijatí/neprijatí dieťaťa do MŠ na šk. rok 2022/2023 vydá riaditeľ ZŠ s MŠ Michala Rešetku Horná Súča Mgr. Vojtech Laurinec spravidla do 20. júna 2022. Toto rozhodnutie si prevezmete osobne u zástupkyne MŠ vo vopred dohodnutom čase.

Dieťa by malo pri nástupe do MŠ ovládať:

 • základné hygienické návyky (používanie WC – nepoužíva plienky, nepocikáva sa, umývanie a utieranie rúk, používanie vreckovky,);
 • samostatne jesť (používať lyžicu) a piť z pohára;
 • malo by byť pri obliekaní aktívne (nie je nevyhnutné, aby sa vedelo celkom samé obliecť, vyzliecť, uviazať si šnúrky);
 • má si poznať svoje veci;
 • malo by sa vedieť na určitý čas zaobísť bez rodičov.

V prípade bližších informácií k zápisu nás kontaktujte telefonicky

na čísle MŠ : 64 93 228, 64 92 126,    alebo osobne.

Učitelské maily

horna súča zelená škola

zelená škola

Copyright © ZŠ s MŠ Michala Rešetku Horná Súča 2012-2022 | Všetky práva vyhradené.

Tvorba web stránok - Ján Ďuriga